Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Fråga Advokaten

Innehållsförteckning

1. Fråga Advokaten

Zeijersborger & Co är en av Sveriges mest heltäckande privatjuridiska advokatbyråer. Våra arbetsområden sträcker sig från barn och familj till biträde och försvar. Vi tar emot klienter från hela landet och förordnas regelbundet av myndigheter och domstolar.

Sedan byrån grundades år 2005 har intresset för juridik, samhälle och den enskildes rättigheter stått i centrum för verksamheten. En viktig del av vårt arbete är att utbilda jurister i ombudsrollen och att sprida kunskap om vardagsjuridik till en bredare publik. Under rubriken Fråga Advokaten delar vi med oss av vår expertis genom att svara på frågor, ge tips och publicera utbildningsmaterial.

Har du frågor till advokaten? Ring, maila eller boka tid. På zeijersborger.se kan du enkelt komma i kontakt med oss. Våra kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås. Välkommen!

2. Barn och familj

2.1. Var ska barnen bo när vi separerar?

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn ställs ofta föräldrarna inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller enskild, om barnen ska bo växelvis, vem som ska vara boendeförälder och vem ska vara umgängesförälder.

På familjerätten i kommunen kan man utan kostnad få hjälp med samarbetssamtal och med att skriva verkställbara avtal om barnen. Föräldrar kan naturligtvis skriva egna avtal men för att de skall bli juridiskt bindande måste de godkännas av socialnämnden i kommunen. Om det inte är möjligt för föräldrarna att komma överens återstår en domstolsprocess.

2.2. Äktenskapsförord och samboavtal

Äktenskapsförord och samboavtal reglerar vad som ska tillhöra det gemensamma boet, det vill säga giftorättsgods, och vad som ska vara enskild egendom. Vanligen upprättas ett äktenskapsförord om en av parterna har en större förmögenhet eller om det finns egendom med stort affektionsvärde. Ett samboavtal kan vara lämpligt att skriva om du till exempel säljer din tidigare bostad och investerar vinsten i en ny gemensam bostad. Vi upprättar juridiskt korrekta avtal så att ni tryggt kan bygga en framtid tillsammans.

2.3. Skilsmässa, separation och bodelning

Det är mycket att tänka på i samband med separation och skilsmässa. Hur ska den gemensamma egendomen fördelas, hur beräknas skatten och har jag rätt och råd att bo kvar i bostaden? För att det inte ska bli fel är det enklast att anlita en kunnig advokat eller jurist som biträder dig genom bodelningen. Vi har stor erfarenhet av ekonomisk familjerätt och anlitas regelbundet som bodelningsförrättare.

2.4. Vårdnadstvist, boende och umgänge

För barn som lever med separerade föräldrar är det viktigt att veta när de ska bo hos pappa, när de ska bo hos mamma och hos vem de ska vara hos under loven. Det är bra om parterna ingår tydliga avtal eller att domstolen fastställer hur vårdnad, boende och umgänge ska regleras. Vi biträder föräldrar genom vårdnads- och umgängestvister, förhandlar med motparter och processar i domstol.

3. Hem och ekonomi

3.1. Tre tumregler när du köper och säljer hus

Undersök noga Köparen har en omfattande undersökningsplikt och finns det indikationer på ett fel, utökas undersökningsplikten. Känns det inte rätt, är det antagligen inte rätt.

Undvik dolda fel Säljaren ansvarar för så kallade dolda fel i tio år efter försäljningen, det vill säga fel som inte går att upptäcka vid en undersökning. Tumregel: ju nyare fastighet desto större risk för dolda fel.

Besiktiga ordentligt Personen som besiktigar behöver komma åt att besiktiga ordentligt. Acceptera inte att taket besiktigas från marken eller krypgrunden från utsidan.

3.2. Konsumenttvist och Fastighetsrätt

Det är inte ovanligt att privatpersoner hamnar i tvister med varandra och med företag. Ofta handlar det om pris, reklamationer eller dolda fel i fastighet. Vi upprättar avtal, företräder köpare och säljare i konsumenttvister och står till tjänst både före och efter fastighetsaffären.

3.3. Testamente, gåvobrev och framtidsfullmakter

Testamenten och gåvobrev är bra sätt att reglera hur din egendom ska fördelas både under och efter din livstid. Framtidsfullmakten reglerar vem som får hjälpa dig med vad när du inte är frisk nog att själv fatta beslut. Vi ser till att ta fram juridiskt korrekta handlingar som respekterar din vilja och möter alla formella krav.

3.4. Arv och bouppteckning

När en person går bort är det en rad åtgärder som behöver genomföras. Då är det skönt att överlämna juridiken till ett kunnigt ombud som sköter kontakterna mellan dödsbodelägarna, myndigheter och privata institutioner. Vi sköter bouppteckning, agerar ombud i arvstvister och förordnas regelbundet som boutredningsmän.

4. Ersättning och skada

4.1. Hur får jag rätt ersättning efter trafikolyckan?

Gå till doktorn Det är du som måste bevisa att dina trafikskador verkligen orsakats av olyckan så var noga med att berätta om alla besvär och se till att läkaren tar anteckningar i din journal.

Kontakta ditt försäkringsbolag Vid en personskada kan du få ersättning från flera försäkringar. Därför är det viktigt att ta reda på om du har extra försäkringar exempelvis genom medlemskap i facket.

Bit inte ihop i onödan Känns det omöjligt eller svårt att arbeta i samma omfattning som före skadorna? Bit inte ihop för länge i förhoppningen att det ska försvinna! Gå heller inte ner i arbetstid utan en sjukskrivning.

4.2. Person- och trafikskador

En personskada är en fysisk eller psykisk skada som orsakats av någons handlande. Det kan till exempel vara en trafikolycka, en arbetsskada eller en misshandel. Oftast upplever den drabbade övergående besvär men ibland kan händelsen leda till långvarig sjukdom med nedsatt arbetsförmåga och omfattande kontakter med försäkringsbolag och försäkringskassa. Vi tar hand om den juridiska handläggningen så att du kan fokusera på din hälsa.

4.3. Diskriminering

Diskriminering innebär förenklat att någon blir sämre behandlad än någon annan och att det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi biträder regelbundet både privatpersoner och företag i diskrimineringstvister. Genom vårt arbete med Advokatsamfundets remissyttranden bidrar vi även till att utveckla lagstiftningen inom området.

4.4. Skadestånd

Skadeståndsskyldighet kan uppkomma av en mängd orsaker såsom genom avtalsbrott, försumlighet eller lagbrott. Huvudregeln är att den som genom vållande eller försummelse skadar någon annan ska ersätta skadan. Vi beräknar skadeståndsanspråk och företräder våra klienter genom förhandlingar och domstolsprocesser.

5. Biträde och försvar

5.1. Kan jag bli åtalad för oreda i bokföringen?

Det krävs inte alltid uppsåt, det vill säga att avsiktligt bryta mot lagen, för att kunna åtalas för eko-brott. Oreda i bokföringen eller slarv med skatten kan leda till böter eller fängelse.

Som oerfaren småföretagare är det ganska lätt att hamna på fel sida lagen. Är man inte proffs på bokföring är det bra att anlita auktoriserade redovisningskonsulter och revisorer. Var noga med att fakturor och specifikation till kunder innehåller rätt information. Håll isär företagets ekonomi från din egen, låt inte någon annan använda dina företagskonton och agera inte styrelseledamot i ett bolag du inte har insyn i.

5.2. LVU, lagen om vård av unga

Om socialtjänsten misstänker att ett barn far illa ska de inleda en utredning för att bedöma om barnet har behov av hjälp. Om det inte kan ske på frivillig väg med stöd av socialtjänstlagen, kan socialnämnden ansöka om att barnet ska beredas tvångsvård. Barnet och föräldrarna har rätt till ombud som företräder dem genom processen. Vi är specialister inom LVU, förordnas ofta av domstolar och anlitas regelbundet som utbildare och föreläsare i ämnet.

5.3. Målsägandebiträde

När någon utsätts för ett grövre brott eller det finns personliga förhållanden och andra omständigheter som innebär att personen kan antas ha ett särskilt starkt behov av ombud, utses ett målsägandebiträde. Vi har stor erfarenhet av att företräda klienter som blivit utsatta för misshandel, fridskränkning, sexualbrott, hatbrott och hedersrelaterat våld.

5.4. Brottmål och offentligt försvar

Den som misstänks för ett brott har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare och kan själv välja advokat. Vi närvarar vid förhör, häktningsförhandlingar, kvarstadsförhandlingar, analyserar bevisning, granskar förundersökningen och biträder klienten under huvudförhandlingen. Våra kunniga brottmålsadvokater anlitas både i offentliga och privata försvar.